Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę „Mr. Bloom” Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-758), przy ul. Grunwaldzkiej 22/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078909, posiadająca NIP 586-17-25-598 oraz Regon 191262453, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, działającą pod marką Moje Kursy.

Definicje:

 • Administrator/Sprzedawca/Właściciel – Mr. Bloom sp. z o.o., 81-758 Sopot, Grunwaldzka 22/5, NIP 586-17-25-598, numer konta w banku PEKAO SA: 20 1240 5354 1111 0010 6797 9119
 • E-book – (także: eBook, książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna), e-książka – treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym. Plik dostarczony w postaci dokumentu PDF.
 • Kupujący – kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 • Produkty: e-booki i kursy internetowe (szkolenia e-learning) dostępne w serwisie Sprzedawcy.
 • Serwis/witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem –  https://www.mojekursy.com
 • Szkolenie internetowe (kurs), to nauka przez Internet (e-learning). Szkolenie dostarczane kupującemu w formie elektronicznej na specjalnie stworzonej platformie szkoleniowej. Szkolenie obejmuje treści video, audio i e-booki, quizy, linki internetowe, ćwiczenia.
 • Usługi – usługi szkoleniowe oraz inne usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 • Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów serwisu https://www.mojekursy.com lub sklepu internetowego pod tym samym adresem.
 • Platforma – oprogramowanie dzięki któremu użytkownicy mają możliwość korzystania z kursów i szkoleń: https://www.mojekursy.com

Zawartość oferty:

 • Oferta serwisu obejmuje wydawnictwa książkowe w formie elektronicznej (e-booki) udostępniane w formie plików PDF oraz szkolenia internetowe udostępniane na platformie edukacyjnej Sprzedawcy (https://www.mojekursy.com) lub jego Partnerów biznesowych.
 • Sprzedający zastrzega możliwość udostępniania Użytkownikowi Produktu bez konieczności dokonywania za niego płatności po uprzednim zarejestrowaniu w Serwisie.
 • Produkty oferowane przez Sprzedającego są Produktami przygotowanymi przez Moje Kursy na podstawie umów zawieranych z osobami i podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.
 • Wszystkie podane w serwisie ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 • Na wszystkie dokonane zakupy są wystawiane faktury. Faktura wystawiona zostanie po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.
 • Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.
 • Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie poświęconej danemu produktowi.
  Zasady korzystania z bezpłatnych zasobów platformy: Przeglądanie danych zawartych w serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami majątkowymi Użytkownika wobec Administratora.
 • Przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga rejestracji.
 • Treść serwisu jest własnością Mr. Bloom sp. z o.o.. Kopiowanie wszelkiej zawartości strony bez pisemnej zgody jest zabronione.

Zasady zakupów:

 • Zamówienia na towary przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza zamówienia (koszyka) dostępnego na stronie https://www.mojekursy.com lub za pośrednictwem serwisu PayPal (dla posiadaczy konta PayPal oraz płatności kartami).
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i podanie prawdziwych danych.
 • Złożenie zamówienia wymaga założenia konta i zalogowania się. W przypadku założenia w serwisie konta klienta, Kupujący jest zobowiązany do przechowywania hasła i loginu w bezpiecznym miejscu i do nieudostępniania ich osobom trzecim.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane w godzinach pracy sklepu: pn-nd 8.00 do 20.00,
 • Po potwierdzeniu zamówienia, Kupujący otrzyma specjalny e-mail, zawierający szczegółowe dane swojego zamówienia, a w przypadku wybrania rodzaju zapłaty „przelew bankowy” dane niezbędne do dokonania płatności.
 • Na dokonanie zapłaty za zamówione produkty i usługi oczekujemy 72h, licząc od momentu złożenia zamówienia.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Administratora potwierdzenia z banku lub od operatora transakcji online (payu.pl) informacji o dokonaniu płatności.
 • Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Administrator prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji lub składania zamówienia, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów.
 • Dostawa e-booka. Aby pobrać opłacone e-booki należy skorzystać z bezpośredniego linku zamieszczonego w treści maila otrzymanego od Administratora. E-booki znajdują się na koncie kupującego. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za dostarczenie towaru i płatnościami za zamówiony towar. Zamówione produkty dostarczane są jedynie w formie elektronicznej.

Formy płatności:

 • Przelewy bankowy lub pocztowy: 81-758 Sopot, Grunwaldzka 22/5 (Mr. Bloom sp. z o.o.), NIP 586-17-25-598 konto w banku PEKAO SA: 20 1240 5354 1111 0010 6797 9119. W tytule prosimy podać numer zamówienia otrzymany drogą mailową.
 • Po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Kupujący otrzyma zamówione publikacje / szkolenia internetowe oraz niezbędne instrukcje.
 • Przelew natychmiastowy on-line z wykorzystaniem serwisu PayPal

Realizacja zamówienia:

 • Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe Administrator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego treści niniejszego regulaminu.
 • Klient przed zakupem e-booka lub szkolenia internetowego powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza je odtwarzać, obsługuje format, w jakim są zapisane zakupione elementy.
 • Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Mr. Bloom sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
 • Podawanie danych osobowych przez Użytkowników służy wyłącznie realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
 • Kupujący ma w każdym czasie zapewniony dostęp do swoich danych osobowych i może zażądać ich niezwłocznego usunięcia.

Prawa autorskie:

 • Wszystkie e-booki oraz szkolenia internetowe udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.).
 • Zakupione e-booki służą do ich odtwarzania i przechowywania na urządzeniach elektronicznych. Kupujący może je użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
 • Zakupionych bądź uzyskanych nieodpłatnie e-booków oraz dostępów do szkoleń internetowych nie można udostępniać osobom trzecim za pomocą kopiowania.
 • Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w Serwisie lub udostępnionych bezpłatnie przez Administratora tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Klient nie może udostępniać produktów zakupionych bądź uzyskanych nieodpłatnie w Serwisie innym osobom.
 • Klient nie może i nie jest uprawniony do– rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w firmie Mr. Bloom pod nazwą Moje Kursy w całości lub we fragmencie.
 • Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania struktury pliku, zmiany jego formatu, dystrybuowania go oraz odtwarzania publicznie. Wszelkie próby łamania zabezpieczeń plików i odszyfrowywania ich zawartości są zabronione.
 • Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami, dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Serwisu lub zakwalifikowania przez program pocztowy wiadomości mailowej, jako spam.

Prawo odstąpienia przysługujące konsumentowi, reklamacje i zwroty:

 • W razie zawarcia umowy Klient działa jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny – przy świadczeniu usług stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące umów zawieranych z konsumentami, w tym w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 t.j. z późn. zm.), na podstawie której konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 27 ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu musi być jednoznaczne i złożone na piśmie poprzez skierowanie go listem poleconym na aktualny adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez wysłanie na adres e-mail: mojekursy@mojekursy.com . Oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 t.j. z późn. zm.).
 • W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.  Strony mają obowiązek niezwłocznie dokonać wszelkich wzajemnych rozliczeń związanych z odstąpieniem od Umowy.
 • W terminie 30 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
 • W przypadku, gdy wynika to z charakteru i właściwości Produktu Użytkownik, składając zamówienie, składa jednocześnie oświadczenie o rezygnacji z prawa odstąpienia poprzez żądanie wykonywania umowy sprzedaży (wydania Produktu) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co jest dobrowolne, ale konieczne dla umożliwienia rozpoczęcia świadczenia usług na jego rzecz przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług na rzecz Użytkownika do czasu bezskutecznego upływu terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu zwiększonego o 7 dni roboczych jako czas niezbędny dla powzięcia wiadomości o odstąpieniu.
 • Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji poprzez korespondencję na adres e-mail: mojekursy@mojekursy.com. We wniosku reklamacyjnym należy podać nazwę towaru, dane kupującego, datę zakupu oraz opis powodu reklamacji.
 • Reklamacje Kupujący zgłasza w terminie 7 dni od daty zakupu produktu lub usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mojekursy@mojekursy.com.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej nadawcy (Kupującego). Stanowisko Sprzedającego w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.
 • Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 30 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.
 • Klient będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

Ochrona prywatności:

 • Administratorem danych osobowych jest Właściciel serwisu mojekursy.com – Mr. Bloom sp. z o.o.
 • Dane osobowe przekazane Właścicielowi podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 • Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo–promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Własność intelektualna:

 • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu:

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 • Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail, wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 • Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 • Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 • W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Postanowienia końcowe:

 • Administrator serwisu oświadcza, że posiada zgody autorów e-booków, infografik, map myśli oraz szkoleń internetowych na ich sprzedaż w serwisie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy regulujące prawa konsumenta.
 • Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego regulaminu winny być przesyłane na adres: mojekursy@mojekursy.com
  Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Aktualny regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie. W przypadku wątpliwości Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wyjaśnienie postanowień Regulaminu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność Serwisu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2017 r.

Mojekursy.com